Overview of publications & reports

On a regular basis Blonk publishes reports, articles and tools. In the overview below you will find the English and Dutch reports, and other publications, which are publicly available. 

2022

Global Roundtable for Sustainable Beef Carbon Footprint Guideline

The Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) recently launched the GRSB Carbon Footprint Guideline, which will help sector-wide and global consistency in carbon footprint calculations for beef cattle production. Blonk advised on and developed the methodological approach and drafted the guideline in close collaboration with the GRSB Climate Science Committee. The aim of The Guideline is to enable the international beef industry to report and monitor greenhouse gas (GHG) emissions consistently, identify mitigation actions and ensure a global approach to sustainable beef production. 

Added and free sugars in the context of nutritious and sustainable diets

A food system transformation is essential to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Food systems are significant
drivers of global greenhouse gas (GHG) emissions, as well as to land occupation and degradation, biodiversity
loss, natural resource depletion, and nutrient flow disruption. Further, current food consumption patterns are
contributing to increases in diet-related chronic diseases. Numerous studies have shown that a shift toward healthier,
more sustainable diets is essential to mitigate global warming, restore nature, and improve public health outcomes. 

Cosun Beet Company is interested in the role of added sugars in this context of nutritionally adequate and
sustainable diets. Cosun Beet Company is interested in understanding the environmental impact of diets with
various amounts of free and added sugars, considering dietary reference values for nutrition. To obtain insight in
this topic, this study applies (quadratic) optimization of diets. 

2021

The applicability of LCA guidelines to model the effects of feed additives on the environmental footprint of animal production

This study explores, from a methodological standpoint, the applicability of sector LCA guidelines (FAO LEAP and/or EC PEF) to model nutritional interventions based on the use of feed additives. To that end, the effects on animal performance of a diverse set of nutritional interventions (n=14 in total) including the use of feed enzymes, vitamins, carotenoids, and eubiotics have been documented via an extensive literature review (along with the FAO LEAP Guidelines for feed additives) and further translated into potential effects observable at farm level. Three terrestrial target species were studied: broiler chickens, dairy cows, and fattening pigs. The reference systems were Dutch and Belgian. The methodological exploration was reviewed by external experts with respect to ISO 14044 requirements for LCA.
The study verifies the applicability of the available sector LCA guidelines to evaluate nutritional interventions improving animal productivity, animal health, lifetime performance or emissions. It confirms the potential of nutritional interventions, and feed additives in particular, to improve the footprint of animal production.

This study is a joint methodological investigation by Blonk and DSM Nutritional Products.

Towards a sustainable, healthy and affordable Belgian diet (WWF BE)

WWF launched the European Eat4Change project to make young Europeans aware of ways to develop and adopt a healthier and more sustainable diet. Our current food system has a substantial environmental impact. With Eat4Change, WWF wants to make food production more sustainable, combat biodiversity loss and tackle the climate crisis. As part of this European project, on behalf of WWF Belgium, we analyzed which products fit in a sustainable healthy diet for a family of four. We did this using our software tool Optimeal. The results show that a sustainable and healthy diet is also a little cheaper than the average Belgian's current dietary pattern. 

Dutch publications

Integrale evaluatie van klimaatmaatregelen voor de Nederlandse melkveehouderij

Qua klimaatimpact op nationaal en ketenniveau is de Nederlandse melkveehouderij de grootste agrarische sector in Nederland. Hierbij spelen de methaanemissies door pensfermentatie een rol, maar ook overige broeikasgassen op de boerderij en in de aanvoerketen van diervoer en kunstmest. In de tijd dat het klimaatakkoord is opgesteld is een maatregelenpakket geïdentificeerd dat kan bijdragen aan een reductie van de klimaatimpact van de melkveehouderijen. De mogelijke impact en invloed op andere milieuaspecten op de boerderij en in de keten zijn destijds alleen kwalitatief beoordeeld.

Blonk Consultants heeft in opdracht van RVO een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd om de geïdentificeerde klimaatmaatregelen integraal te analyseren. 

Carbon footprint impact van 'Vega Favorieten' campagne 2020

Albert Heijn, Unilever en de Nationale Postcode Loterij sloegen in 2020 voor de zevende keer de handen ineen om heel Nederland bewuster te laten eten. Dit jaar organiseerden ze de campagne ‘Vega Favorieten’. De deelnemers van de Postcodeloterij ontvingen een cadeaukaart, waarmee zij bij Albert Heijn boodschappen konden doen voor een vegetarische maaltijd voor vier personen. Net als vorig jaar lag de focus op vegetarisch eten en werd het publiek gestimuleerd om een keer vlees te vervangen door een vleesvervanger of een ander vegetarisch alternatief. Blonk Consultants heeft de milieu-impact van de 3-weekse campagne berekend en maakt hiermee inzichtelijk hoeveel CO2-reductie deze heeft opgeleverd.

Verkenning van LCA-methodiek en gebruik daarvan in de Nederlandse agrosector voor diervoeders, zuivel, varkens en kalfsvlees

Dit rapport geeft een introductie van LCA-methodiek en hoe deze nu gebruikt wordt in drie Nederlandse agrosectoren, diervoeder, zuivel en kalfs- en varkensvlees, voor het monitoren van het broeikaseffect over de keten heen. Per sector wordt ingegaan op hoe en in welke mate sectoren aansluiten bij de Europese Product Environmental Footprint (PEF) standaard. Ook wordt inzicht gegeven in hoe de emissieberekening van het broeikaseffect volgens de PEF weer kan afwijken van de regels die in Nederland gehanteerd worden door de Nederlandse Emissie Registratie voor het opstellen van de jaarlijkse Nationale Inventory Reports (NIR) van het Nederlandse klimaateffect. 

2020 & 2019

Environmental performance of beet sugar production in the Netherlands

To get more insight in the environmental performance of the Suiker Unie beet sugar, we performed a comparative Life Cycle Assessment (LCA) study on beet sugar, cane sugar and glucose syrup. 

Carbon Footprint impact Vegetarian Top Dishes Campaign 2019

In 2019 the Dutch National Postcode Lottery, Albert Heijn supermarket chain and Unilever organized the sixth ‘Doe Maar Lekker …’ campaign. In this campaign the public were encouraged to replace meat with a meat substitute or other vegetarian option. At the end of October all the participants of the National Postcode Lottery received a gift voucher worth €12.50 to exchange for the ingredients to make a meal for four. Replacing meat with a meat substitute or other vegetarian alternative has a positive climate impact. Blonk Consultants have calculated the reduction in CO2 emissions resulting from the campaign using the life cycle assessment (LCA) method. 

Dutch publications

Database milieubelasting voedingsmiddelen (RIVM)

In 2019 hebben we in opdracht van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de milieubelasting van voedingsmiddelen, zoals geconsumeerd in Nederland, berekend. Het resultaat is een consistente database met milieugegevens van diverse voedingsmiddelen. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek op gebied van gezonde en duurzame voedingspatronen en informatie daarover. RIVM stelt deze gegevens beschikbaar om verschillende geïnteresseerden een consistente set milieugegevens aan te bieden om mee te werken. 

Doe maar lekker vegetarisch (Nationale Postcodeloterij, Albert Heijn en Unilever)

Al enkele jaren organiseren de Nationale Postcode Loterij, Albert Heijn en Unilever de campagne ‘Doe maar lekker duurzaam’. Dit jaar lag de focus op vegetarisch eten. Het publiek werd gestimuleerd om vlees een keer te vervangen door een vleesvervanger of een ander vegetarisch alternatief. Voor deze campagne hebben wij de milieu-impact meetbaar en zichtbaar gemaakt, door na afloop de CO2-reductie die deze campagne heeft opgeleverd te berekenen. 

Milieu-impact van minder vlees eten (Nationale Week Zonder Vlees)

De organisatie van de Nationale Week Zonder Vlees heeft Blonk Consultants gevraagd om de milieu-impact van minder vlees eten te kwantificeren, om zo hun campagne cijfermatig te onderbouwen. Aan de hand van de onderzoeksmethode ‘LevensCyclusAnalyse’ (LCA) hebben we de milieu-impact en besparing van minder vlees eten in Nederland berekend. 

Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland)

Voor de Provincie Zuid-Holland hebben we onderzocht wat circulaire landbouw kan betekenen voor de provincie. In het onderzoek is gekeken naar de huidige milieubelasting van de grondgebonden landbouw. Ook zijn kansen en maatregelen beschreven om tot meer circulaire landbouw te komen. De verkenning is een bouwsteen voor de Strategie Circulair Zuid-Holland. Ook kan de verkenning gebruikt worden bij de gebiedsgerichte aanpak rondom stikstof. 

2018

PEFCR - Feed for food producing animals (European Commission)

The feed PEFCR is the first PEFCR to be officially approved. During the development of the feed PEFCR, Blonk Consultants supported the Technical Secretariat of the PEF pilot on ‘Feed for Food producing Animals’, chaired by FEFAC, the European Feed Manufacturers' Federation. This involved all the technical work needed to define the representative product, the screening study and drafting the PEFCR. 

PEFCR - Beer (European Commission)

The PEFCR for beer was officially approved by the European Commission in Brussels on 20 April 2018. During the development of this standard the beer industry was supported by Blonk Consultants and Bocconi University. The Brewers of Europe (industry federation) chaired the process. For the PEFCR we performed a life cycle assessment (LCA) of ‘European beer’ and, with various brewers, we carried out a number of case studies and developed datasets and the model. Finally, we co-authored the definitive PEFCR for beer.

Facts & Figures - Environmental impact of foods

We believe that making the agri-food sector and society more sustainable and healthier begins with accurate and clear information. Over the years we have collected a lot of information and carried out many studies into the environmental impact of agricultural produce and foods. We are also frequently asked to share what we have learned – which is why we are happy to publish a number of key figures. 

Sustainability of plant trays analysed (Royal FloraHolland)

Royal FloraHolland is a cooperative of breeders and growers of plants and cut flowers. More than 90% of the trade in cut flowers and plants in the Netherlands goes via Royal FloraHolland. The plants are transported in various types of plant trays. To provide the sector with information about the sustainability of these trays, Royal FloraHolland commissioned a study by Blonk Consultants. The environmental performance of the trays was identified in a life cycle assessment (LCA) covering the whole supply chain. 

Seafood Life Cycle Inventory database - Methodology and Principles and Data Quality Guidelines (Norwegian Seafood Industry)

To make high-quality, representative data on the resource use and environmental impacts caused by seafood products (including biomass used directly or indirectly for feed) available, the Norwegian seafood industry initiated a pilot project. The project defined a recommended method and structure for data collection and used this method to collect available data for a number of pilot cases. The method for data collection is presented in this document and can, together with the pilot data sets made available through the project, be used by the industry as a basis for a broader data collection to create an expanded seafood LCI database. Blonk Consultants has teamed with RISE Agrifood and Bioscience, SINTEF and Dalhousie University to develop the LCA Seafood Database. 

Beverage Industry Greenhouse Gas (GHG) Emissions Sector Guidance (BIER)

The Beverage Industry Sector Guidance document was developed through a collaborative effort of the Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER). The purpose of the document is to provide beverage companies with supplemental guidance specific to the sector, which supports beverage companies with alignment to global GHG reporting protocols and more granular guidance to drive additional consistency, accuracy, and leadership across the sector. 

Dutch publications

Onderbouwing CO2 en landgebruik modellering van voedingsproductgroepen geconsumeerd in Nederland

Het Nederlandse voedselsysteem heeft een grote impact op het milieu, hier in Nederland maar ook op vele andere plaatsen in de wereld. Eerder heeft Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze voetafdruk in kaart gebracht en verkend wat het potentieel is van diverse maatregelen. PBL heeft Blonk Consultants gevraagd om deze analyse te verfijnen en algoritmes (inclusief benodigde data) op te stellen om de wijziging in landgebruik en broeikaseffect van Nederlandse consumptie van voedingsmiddelen nader te modelleren. Deze rapportage geeft een toelichting op de modeluitgangspunten, een beknopte uitwerking van modellering en de gebruikte achtergrondinformatie. Daarnaast wordt een toelichting gegeven hoe het model bestuurd en doorontwikkeld kan worden.

Eiwit-transtie Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om Vlaanderen Europees leider te maken op het vlak van voeding. De groeiende vraag naar alternatieve eiwitten om ons vlees te vervangen biedt economische opportuniteiten voor Vlaanderen. In opdracht van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) heeft een studieteam van Technopolis B.V. en Blonk Consultants hier onderzoek naar gedaan. De studie schetst een objectief en neutraal beeld van de (internationale) status en het potentieel van (hoog-) technologische oplossingen om vleeseiwitten te vervangen in het dagelijks dieet.

Trendanalyse broeikaseffect Nederlandse agro-productie

Vanaf 1990 heeft Blonk Consultants in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de trends in broeikasgasemissies in agrarische sectoren in beeld gebracht. Dit rapport presenteert het resultaat van een actualisatie en uitbreiding van deze trendanalyses. De actualisatie betreft een update van de broeikasgasemissies voor de actuele stand van zaken in de agrarische sectoren. De broeikasgasemissies voor de actuele productie worden vergeleken met de resultaten voor 1990. De trendanalyse is uitgebreid met de belangrijkste akkerbouwgewassen (tarwe, suikerbieten en aardappelen), kippenei- en kalfsvleesproductie.

Monitoring klimaateffect van NL agroproductie

Dit rapport beschrijft een verkenning naar de behoefte, randvoorwaarden en mogelijke aanpak van een geïntegreerde monitoring van het klimaateffect van Nederlandse agroproductieketens. Deze verkenning is gezamenlijk uitgevoerd door Blonk Consultants en Wageningen UR in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Verkennende vergelijking milieu-efficiëntie van agroproducten

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt tweejaarlijks de 'Balans voor de Leefomgeving' uit waarin gerapporteerd wordt over de staat van milieu, natuur en ruimte in Nederland. Voor de uitgave van dit jaar (verwacht medio september 2018) wil PBL een beter inzicht krijgen in hoe de milieu-efficiëntie van de Nederlandse landbouwproductie zich verhoudt tot die in andere Europese landen. In dit onderzoek is een verkennende analyse uitgevoerd om dit inzicht te verkrijgen.

Duurzamer eten: groente en fruit bij de supermarkt

In opdracht van de Consumentenbond heeft Blonk Consultants de duurzaamheid van groente en fruit in de Nederlandse supermarkt onderzocht. Doel van de Consumentenbond is om consumenten te informeren over verschillende duurzaamheidsaspecten rondom groente en fruit en meer inzicht geven in het beleid van Nederlandse supermarktketens op dit gebied.

2017

Eating for 2 degrees - New and updated Livewell Plates | WWF UK

Our food system is a driving force for climate change, deforestation and biodiversity loss. We helped WWF UK to update the WWF Livewell guidelines. These guidelines show how our diets can relieve the pressure on nature and keep global warming below 2 degrees.

Agri-footprint Performance Report - HumVi

Recently the environmental impact of HumVi (a product of Vitens) has been evaluated. The results are presented in an ‘Agri-footprint® Performance Report’. This report shows why a product is a front runner in the field of sustainability. Furthermore, the Agri-footprint® Performance Report presents the environmental performance of a specific product in a visual, clear and attractive format. So, it is ready to be used as a communication tool on sustainability of a specific product.

Methodology of the EC Feed Database

This document describes the methodology and data sources applied for deriving the EC feed LCI dataset (full name "feed" process-based product environmental footprint-compliant life cycle inventory datasets). It merges the methodological requirements from the EC tender specifications [ENV.A.1/SER/2016/0035VL], the most recent guidelines document (European Commission, 2017) and the latest version of the draft feed PEFCR (Technical Secretatiat for the Feed pilot, 2015). 

Dutch publications

Milieueffecten van vlees en vleesvervangers

In opdracht van de Consumentenbond hebben we de milieu-impact van verschillende vleesvervangers vergeleken met vlees.

De Consumentenbond wil met dit onderzoek consumenten informeren over de duurzaamheid van vleesvervangers.
In het onderzoek zijn aan de hand van een 'LevensCyclusAnalyse' (LCA) verschillende vleesvervangers vergeleken met vleesproducten. Hierbij zijn klimaatverandering, watergebruik en landgebruik in kaart gebracht.

Voetafdruk van eiwitconsumptie en –productie

Voor het transitatieteam biomassa en voedsel van het Ministerie van Economische Zaken hebben we de klimaatimpact van de Nederlandse eiwitproductie en -consumptie onderzocht. Hierbij zijn twee vragen beantwoord:

 • Hoe verhoudt de ambitie '30% reductie van de voetafdruk van eiwitproductie en -consumptie in Nederland binnen 30 jaar' zich tot de gestelde klimaatdoelstellingen van ons kabinet?
 • Hoe groot zou die impact zijn wanneer de ambitie wordt opgeschroefd naar bijvoorbeeld 50% reductie of nog hoger?

2016 & 2015

Natural capital & protein crops: Protein selection chart

Commissioned by Netherlands Enterprise Agency (RVO) and Vivera (producer of vegetarian products) Blonk Consultants developed a 'Protein selection chart'.

In order to develop meat substitutes and hybride products (vegetable) protein sources are needed. Each vegetable protein source has different characteristics. Insights in these characteristics are important to be able to make conscious decisions regarding raw material policies and natural capital. The Protein Selection Chart gives this information. It is an overview of the various financial, environmental and technical aspects of 10 new sources of vegetable proteins, cultivated in the Netherlands. 

Menu for Tomorrow

For the Dutch environmental organisation Natuur & Milieu Blonk Consultants investigated what such a healthy and sustainable diet would be for the Netherlands. The result is the Menu for Tomorrow, which provides a considerable reduction of greenhouse gases emissions and a smaller claim on scarce natural resources. 

Environmental impact of dairy substitution

Commissioned by the Dutch Dairy Association (Nederlandse Zuivel Organisatie, NZO) Blonk Consultants researched the environmental impact of the substitution of milk, yoghurt, cheese and other dairy products in our diet.

Agri-footprint Performance report - Meatless

Recently the environmental impact of Meatless has been evaluated. The results are presented in an ‘Agri-footprint® Performance Report’. This report shows why a product is a front runner in the field of sustainability. Furthermore, the Agri-footprint Performance Report presents the environmental performance of a specific product in a visual, clear and attractive format. 

Life Cycle Assessment of milk and cheese

For FrieslandCampina Blonk Consultants carried out a life cycle assessment (LCA) of semi-skimmed milk and semi-matured Gouda cheese. FrieslandCampina is a member of the consortium developing the Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) with the European Dairy Association (EDA)

Dutch publications

Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland

In opdracht van het ministerie van IenM hebben we samen met RIVM een methode ontwikkeld om de belasting van de Nederlandse voedselconsumptie op een zestal milieuaspecten (klimaatverandering, landgebruik, waterverbruik, verzuring, vermesting, bodemuitputting) kwantitatief te kunnen bepalen en in de toekomst te kunnen monitoren. Daarnaast is deze methode toegepast in een meting naar de milieubelasting van het huidige Nederlandse voedselconsumptiepatroon op die zes milieuaspecten. 

Trendanalyse broeikaseffect dierlijke producten

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben we een trendanalyse uitgevoerd.
Dit rapport is het resultaat van een trendanalyse van de broeikaseffectscores van Nederlandse dierlijke productieketens, zuivel, varkens en pluimvee in relatie tot ingezet en nieuw beleid in Nederland en het buitenland. Daarnaast is er een verkennende analyse gemaakt van hoe de broeikaseffectscores van de Nederlandse dierlijke productieketens zich verhouden tot die in het buitenland. De trendanalyse omvat de peiljaren 1990, 2012, 2020, 2030 en 2050 en moet beschouwd worden als een realistisch scenario waarbij de productieketens zich ontwikkelen naar meer milieu-efficiënte productie gestimuleerd door Europees en nationaal milieubeleid.
Het resultaat is een houtskoolschets die uiteraard verfijnd kan worden. Het vormt een goede basis voor een verdere monitoring van voortgang in broeikaseffect van dierlijke productieketens. 

Menu van Morgen

Blonk Consultants heeft voor Natuur & Milieu onderzocht hoe een gezond en duurzaam eetpatroon voor Nederland ingevuld kan worden. Het resultaat is het Menu van Morgen, dat inzicht geeft in het gewenste Nederlandse eetpatroon voor 2030. 

Milieueffecten van Zuivelvervanging

In opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft Blonk Consultants onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de vervanging van melk, yoghurt, kaas en andere zuivelproducten in onze voeding. 

2014 and earlier

Replacement of soybean meal in compound feed by European protein sources

Wageningen UR Livestock Research and Blonk Consultants have investigated if soybean products from South American can be replaced by protein sources produced in Europe in a sustainable way. Based on data from literature, and based on the systematics of the FeedPrint programme, the nutritional value and the Carbon footprint (CFP) of these protein sources is determined. These protein sources are used in feed optimizations of a starter diet for pigs, thereby maintaining the nutritional value of the diet. Subsequently, the Carbon footprint of the grower diet is calculated.

Carbon footprint of animal feed

The Dutch Product Board for Animal Feeds (PDV) and the Dutch Ministry of Agriculture commissioned Blonk Consultants and WUR for the project “Carbon Footprint of Animal Nutrition”. The primary goal of this project was that stakeholders gain insight in the greenhouse gas emissions of the animal feed production chain.
Blonk Consultants gathered the primary and secondary data about cultivation and industrial processing. The results are described in separate reports. 

There is also a methodology document for quantification of the greenhouse gas emissions of the production and utilization of animal feeds, as has been used in the tool: Feedprint. 

 

Differences between the carbon footprint of Danish pork in the JRC and Aarhus studies

According to a study by Aarhus University (Nguyen et al., 2011), the carbon footprint for Danish pork is 3.1–3.4 kg CO2-eq per kg pork (carcass weight). This figure is significantly different from the carbon footprint calculated by the JRC (Leip, et al., 2010), which is 5.0 kg CO2-eq per kg pork.
The aim of this review is to explain the differences in the carbon footprint of Danish pork calculated by the JRC and Aarhus University. The review was commissioned by the Danish Agriculture and Food Council and accompanied by Danske Slagterier. The review was carried out by Blonk Consultants.

Guess what‘s cooking in France, Spain and Sweden?

Throughout Europe diets are changing, and they’re impacting people and planet: this is, in a nutshell, the conclusion of the first report produced for the LiveWell for LIFE project. The report, prepared by The Dutch Nutrition Centre (Voedingscentrum) and Blonk Consultants, investigates the eating behaviours in Spain, France and Sweden – the project’s pilot countries. It then compares these findings to what the people in these countries should be eating, according to their national dietary guidelines and answers the following questions:

 • What are the characteristics of the current diets and how does it compare to the traditional diets?
 • What are the health issues connected to the present diet and their associated costs?
 • What will happen in the future if business as usual continues?


Results from this report show that current dietary habits in Spain, France and Sweden have progressed from traditional food patterns towards more average Western diets, with too little wholegrain cereals, legumes, fruit and vegetables. Intake of red meat and high-calorie processed foods has increased.

In the next stage of the LiveWell for LIFE project we will be using this information along with greenhouse gas emission data to develop the LiveWell Plate – a tool that can demonstrate what sustainable diets could look like for different European countries. 

Green grass: sustainable soccer

The environmental impacts of the various stages in the lifespan of natural grass sports fields (from the production and processing of the grass seed to the construction, maintenance and renovation of the field) were determined by carrying out a life cycle assessment (LCA). The study shows that the biggest contribution to the environmental impact (80–90%) is made by the annual maintenance activities, mainly from the use of diesel fuel and synthetic fertilisers. The study shows that the environmental impact of natural grass sports fields can be considerably improved by reducing the use of synthetic fertilisers, switching to other types of fertiliser, and using different machinery, such as electric mowers.

The project was carried out by Blonk Consultants for Plantum and was partly financed by the Dutch Commodity Board for Arable Products (Productschap Akkerbouw). The study was supervised by a steering committee of representatives from the grass sports fields sector and reviewed by two experts. A further output of the study is a calculation tool for use by Plantum members to calculate the environmental impact of the life cycle of a grass sports field and determine the effects of measures taken to improve the environmental impact. 

Case Studies for more insight into the methodology and composition of Carbon footprints of table potatoes and chips

In September 2009, the governing board of the Commodity Board for Arable Products decided to carry out a study to identify and specify the rules needed for calculating the Carbon footprints of processed potato products. This decision was taken in line with the similar steps already taken by the Commodity Board for Horticulture (PT) and the Product Board for Animal Feed (PDV). The aim was to adapt the general rules for Carbon footprinting to obtain specifications for arable farming and the processing of arable products, based on two case studies on potato products.
This report presents the results of the case studies on chips and table potatoes, which were carried out in cooperation with the industry associations and participating companies. The data needed for the analysis were provided by a chip factory and a potato trading company, representing the industry and trade sectors respectively. The study was carried out by Blonk Environmental Consultants ( Blonk Milieu Advies) for the Dutch Commodity Board for Arable Products (Productschap Akkerbouw). 

Measuring sustainable and healthy diets

Our diets, or food consumption patterns, have a significant impact on the environment as well as on our health. To reduce this impact, it is important first to gain a clear understanding of the methods available to quantify these impacts and of the degree of harmonization between the methods. The aim of this study was to review these methods and the data used to assess the environmental and health aspects of food consumption patterns.

This report presents the results of a literature review of about fifty publications on the environmental and/or health impacts of food consumption patterns. We concentrated on studies carried out within Europe (more than 80% of the studies analysed). We analysed the methods and tools used to quantify environmental effects, the way health aspects of diets are described and quantified, how present food consumption patterns are defined and the types of data used. The review method and draft findings were discussed with experts during two web conferences. 

Environmental impact of synthetic amino acid production

Novozymes is working on LCA’s to calculate the environmental impact of using enzyme technology in a wide range of industries, including the animal feed industry. At this moment, Novozymes is performing a study on the use of a protease to improve the nutritional value of feed for broilers. For this study LCA information is needed about essential amino acids that are widely used in animal feed: L-lysine, DL-methionine and L-threonine. This document describes the survey to obtain this information and the resulting environmental impact figures concerning the three amino acids performed by Blonk Consultants. 

Evaluation of Transforum initiatives

Between 2004 and 2010 TransForum participated in more than thirty projects to improve the sustainability of agro-production. As this period draws to an end, TransForum wants to review and assess the sustainability performance of the projects they were involved in. Blonk Consultants evaluated the sustainability performances of 9 initiatives. In order to do so, we have developed a unique methodology. This methodology is presented in a methodology report.The method is based on a consistent framework that builds on several important existing methodologies and standards, such as life cycle assessment (LCA), environmental impact assessment (EIA) and global reporting of sustainability (GRI). It consists of an extensive set of indicators and a method for scoring these indicators. We are confident that the chosen approach gives accurate results for the most important indicators in our method. For some indicators, the approach needs to be developed further. 

Assessing carbon footprints of horticultural products

In 2008 and 2009 Blonk Consultants, Agro Information Partners and LEI-WUR (Agricultural Economic Research Institute) developed a methodology, a protocol and a calculation tool for assessing carbon footprints of horticultural products. The project was commissioned by Productschap Tuinbouw (Dutch Product Board for Horticulture) and Ministerie van LNV (Dutch Ministry of Agriculture). This resulted in a report including analysis and recommendations of state of the art methodologies, which was published in early 2009. However, international accessibility of the report was limited, because it was written in Dutch. Many requests to translate the report into English resulted in the present translated report. 

Environmental effects of protein rich products

Blonk Consultants and the Nederlandse Vegetariërsbond (Dutch Vegetarian Association) have studied the consequences of substituting vegetable proteins for animal proteins in the Dutch diet of protein-rich food products. Our research focused on the environmental impacts: the greenhouse effect and land use activities, with possible biodiversity impacts. With regard to the animal welfare issue we quantified the animals kept according to different substitution scenarios. 

Greenhouse gas emissions of meat

In summer 2007 the Foundation for Sustainability in the Food Chain (DuVo) established a working group on meat products and sustainability issues. The participants in this group are: VION Food Group, Van Drie Group, Nutreco, Cehave, Albert Hein, ZLTO, Unilever and CBL (the Dutch food retail trade organization). This group launched a study on the greenhouse gas (GHG) emissions of meat products with the following aims:

 • To provide insights into calculating the GHG emissions and scores for meat products.
 • To identify methodological issues that affect the outcome of GHG calculations.
 • To define a follow-up process for collecting and disseminating GHG emissions data on meat production.

This report presents the results of an explorative study with some recommendations for the follow-up process. 

Carbon footprint of conventional and organic pork

The contribution of the animal production chain to the worldwide anthropogenic greenhouse gas emissions has become an important issue in the Netherlands and internationally. The FAO publication “World’s Livestock Long Shadow” (Steinfeld e.a., 2006) made many people aware of the scale of the current contribution and the consequences of an expected doubling of meat and dairy consumption. Also the industry realizes the importance of reducing the greenhouse gas emission from food production chains. The present report is the result of a study that responds to the demand for more insight in the contribution of greenhouse gas emissions from processes and activities in the animal production chain, by focusing on conventional and organic pork from Denmark, England, Germany and the Netherlands. A consortium was initiated consisting of the Dutch public and private parties VION De Groene Weg, Biologica, ZLTO, the Dutch Ministry for Agriculture, Nature and Food Safety (LNV), and Cehave Landbouwbelang to commission the present project. The project’s research was done by Blonk Consultants(project management), Wageningen UR Livestock Research, Wageningen UR LEI, and Wageningen UR Applied Plant Research. 

Dutch publications

Milieutrends in vlees- en zuivelproductie in Nederland

Gezamenlijk met de sector en de Raad voor Ondernemend Nederland heeft Blonk Consultants in 2013/2014 vier studies uitgevoerd die de ontwikkeling in milieuperformance van de Nederlandse dierlijke productie monitoren.

Nulmeting peulvruchten

Blonk Consultants heeft in opdracht van Productschap Akkerbouw een nulmeting Peulvruchten uitgevoerd en heeft de broeikasgasemissie, het fossiel energiegebruik, het landgebruik en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geanalyseerd.

De milieudruk van ons eten

In opdracht van het Voedingscentrum heeft Blonk Consultants de milieudruk van het voedingspatroon volgens de laatste Voedselconsumptiepeiling berekend en vergeleken met twee andere voedingspatronen. 

Milieuanalyse van dranken

De Consumentenbond wil inzicht verkrijgen in de milieueffecten van dranken om haar leden daarover te kunnen informeren. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de wereldwijde milieuthematiek die thans op de maatschappelijke agenda staat. Het doel van dit onderzoek is het milieueffect van 11 drankcategorieën te verkennen voor de volgende milieuthema‘s: (versterkt) broeikaseffect, fossiel energiegebruik, landgebruik, water. De uitkomsten zijn verwerkt in een publicatie in de Gezondgids. 

Economische dimensie van de verduurzaming van ons voedsel

In opdracht van het ministerie van IenM hebben we samen met RIVM een methode ontwikkeld om de belasting van de Nederlandse voedselconsumptie op een zestal milieuaspecten (klimaatverandering, landgebruik, waterverbruik, verzuring, vermesting, bodemuitputting) kwantitatief te kunnen bepalen en in de toekomst te kunnen monitoren. Daarnaast is deze methode toegepast in een meting naar de milieubelasting van het huidige Nederlandse voedselconsumptiepatroon op die zes milieuaspecten. 

Richtlijnen duurzame voedselpatronen

In dit verkennend onderzoek is aan de hand van 6 voedselpatronen verkend hoe milieueffecten, dierenwelzijn en gezondheid van voeding zich tot elkaar verhouden. Het doel van het onderzoek was om dilemma’s en potenties aan het licht te brengen ter ondersteuning van de Gezondheidsraad die verzocht is advies uit te brengen over richtlijnen Duurzame Voeding.

Scan van het milieupotentieel van SBIR Eiwitten

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) heeft Blonk Consultants de opdracht gegeven om een analyse uit te voeren naar het milieupotentieel van de initiatieven die negen ondernemers onder de SBIR regeling in fase 1 hebben uitgevoerd. Blonk Consultants heeft hiervoor een scan ontwikkeld om milieuduurzaamheidsinnovaties te testen op potentiële milieuwinst.

Koeien op gras - Milieueffecten van Nederlandse en buitenlandse rundvleesproductiesystemen

Milieueffecten van rundveehouderijsystemen kunnen sterk verschillen afhankelijk van de intensiteit van het systeem en het beheer van het grasland. In dit onderzoek zijn 9 casestudies, waaronder Nederlandse en buitenlandse systemen, uitgelicht. Met behulp van de casestudies wordt inzicht gegeven in de milieueffecten van verschillende rundveehouderijsystemen.

Duurzaamheidsanalyse mengvoeders melkvee

Blonk Consultants heeft voor Cono Kaasmakers een duurzaamhiedsanalyse gedaan rond de mengvoeders van melkvee. De dierlijke productiesector en verwerkende industrie krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke aandacht voor de duurzaamheid van hun productie en producten. Belangrijke thema’s die spelen zijn klimaatverandering, druk op biodiversiteit, dierenwelzijn etc. CONO Kaasmakers wil op deze ontwikkeling anticiperen door de mogelijkheden te onderzoeken van een klimaatneutrale kaas.

Milieuanalyse voedsel en voedselverliezen

Ketengericht Afvalbeleid is een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Voor zeven prioritaire materiaalstromen zal gedurende de tweede planperiode (2009-2015) de ketenaanpak in het afvalbeleid verder worden ingevuld. Richtinggevende doelstelling is om 20% vermindering van milieudruk over de keten te realiseren in 2015. Eén van deze stromen is ‘voedsel en voedselverliezen’. Voedselconsumptie legt een grote druk op de wereld door onder andere landgebruik en de uitstoot van broeikasgasemissies bij de productie van voedsel. Daarnaast gaat bij de consument nog een deel van het voedsel ongebruikt verloren. Deze studie geeft enerzijds een analyse van de milieubelasting van de totale huidige voedselconsumptie, inclusief verliezen, verpakkingen en afvalverwerking. Anderzijds wordt een beoordeling gemaakt van het reductiepotentieel voor milieubelasting van voedselconsumptie en voedselverliezen.

Deze nulmeting maakt gebruik van de recente impactmethode ReCiPe. Landgebruik, klimaatverandering en uitputting van fossiele brandstoffen zijn hierin de belangrijkste factoren. Tezamen bepalen zij vrijwel 90% van de totaalscore.

Duurzaamheidsprofiel van melk en aardbei

Stedelijke consumenten vragen om duurzaam geproduceerd voedsel. Ze willen proeven en ervaren, praten met de boeren én ze willen dat die boeren een redelijke prijs krijgen. LandMarkt speelt in op deze vraag door aan de rand van de steden een keten op te zetten van moderne overdekte marktplaatsen, die gespecialiseerd zijn in dagverse regionale producten. Het doel van dit onderzoek is om LandMarkt te helpen bij het ontwikkelen van een systematiek om duurzame regionale producten en leveranciers te selecteren voor hun assortiment. In dit onderzoek focussen we op de milieu- en natuuraspecten en laten we aan de hand van twee casestudies zien hoe een integraal en gewogen inzicht kan worden verkregen in harde en zachte duurzaamheidthema’s, die als basis kan dienen voor LandMarkt om op robuuste wijze invulling te geven aan een ‘lokaal duurzaam’ assortiment.

Milieueffecten van sperziebonen en spinazie

Blonk Consultants heeft voor De Consumentenbond inzicht gegeven in de milieueffecten van verschillende alternatieven voor groenten die door het jaar heen door de consument worden gekocht. Dit onderzoek besloeg de gehele keten vanaf de teelt tot en met de bereiding bij de consument thuis.

Zijn vleesvervangers duurzaam?

In opdracht van de Consumentenbond heeft Blonk Consultants in samenwerking met Pré consultants een onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van vleesvervangende producten.

Berekening broeikasgasemissies van tuinbouwproducten

Blonk Consultants heeft, in opdracht van het Productschap Tuinbouw, een methodiek ontwikkelt waarmee broeikasgasemissies van allerlei tuinbouwproducten kunnen worden berekend voor de gehele keten (cradle to gate). Voor vele typische teelttoepassingen van de tuinbouw wordt aanbevolen op welke wijze de broeikasgasemissie moet worden berekend.

Naar een gecombineerde meetlat voor milieu- en dierenwelzijnmheidsanalyse mengvoeders melkvee

Varkens in Nood heeft Blonk Milieu Advies en Pré consultants opdracht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is een milieumeetlat te ontwikkelen die gecombineerd kan worden met de eerder ontwikkelde dierenwelzijnsmeetlat (De Jonge et. al. 2008) tot een zogenaamde vleeswijzer.

Milieueffecten van enkele populaire vissoorten

Vis is een waardevolle eiwitbron voor de mens. Het Voedingscentrum raadt ons aan om minstens twee keer per week vis te eten, waarvan tenminste een keer vette vis. Vette vis (zoals haring, makreel en zalm) bevatten vetzuren die bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. e Consumentbond heeft behoefte aan een integraal “duurzaamheidsplaatje” van de productieketen van een vijftal populaire vissoorten.

Milieueffecten van dierlijke bijproducten

De veehouderij heeft wereldwijd negatieve gevolgen voor het milieu. Zo draagt de veehouderij voor 18% aan het wereldwijde broeikaseffect en heeft een grote bijdrage aan de uitputting van bodems en beslag op watervoorraden (Steinfeld et al., 2006). In Nederland is de aandacht voor de negatieve milieueffecten van de veehouderij belangrijk toegenomen de afgelopen jaren. Daarbij is de focus verschoven van de negatieve gevolgen in eigen land naar de effecten van de totale productieketen.
Deze studie richt zich op een specifiek deel van de productieketen, namelijk de dierlijke bijproducten die ontstaan bij de slacht van dieren en die voor allerlei toepassingen worden gebruikt. Dit is gedaan in navolging van een eerdere studie over de milieueffecten van de vervanging van vlees, zuivel en vis door plantaardige eiwitrijke producten (Blonk et al., 2008).
De vraag die in deze studie zal worden beantwoord is:
Wat zijn belangrijke halffabricaten van dierlijke bijproducten, wat zijn de toepassingen van deze halffabricaten en wat zijn de gevolgen voor het milieu wanneer de dierlijke productie zou verdwijnen en wanneer de halffabricaten vervangen zouden worden door alternatieven van plantaardige of fossiele oorsprong?

Carbon Footprint Houbensteyn Varkensvlees

Dit rapport beschrijft de analyse van de carbon footprint van varkensvleesproductie van de Houbensteyn Groep en vergelijkt dit met de carbon footprint van gemiddelde varkensvleesproductie in Nederland.

Dierenwelzijn in megastallen

Blonk Consultants heeft in opdracht van het Ministerie van EL&I de relatie onderzocht tussen de schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij en de toepassing van bovenwettelijke dierenwelzijn bevorderende maatregelen. De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) heeft hierbij gefungeerd als leidraad. Met dit instrument kan een veehouderijbedrijf op stalniveau beoordeeld worden op bovenwettelijke maatregelen voor dierenwelzijn.

Milieueffecten Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten

In 2008 heeft Blonk Milieu Advies in samenwerking met de vegetariërsbond en het LEI een onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten van een verschuiving van consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten in de Nederlandse voeding. Daarbij is vooral de focus gelegd op het broeikaseffect en het ruimtebeslag en de mogelijke biodiversiteitseffecten daarvan. Daarnaast is er meer kwalitatief aandacht besteed aan andere effecten zoals dierenwelzijn en de effecten van een consumptiestop van dierlijke producten op de productiekolom van dierlijke producten in Nederland.

Nieuw Gemengd Bedrijf: duurzaam en innovatief?

Het onderzoek naar duurzaamheid en innovativiteit van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) geeft inzicht in de duurzaamheid van en innovaties binnen het NGB.

Zeeland: Economie light

In opdracht van de Zeeuwse Milieufederatie heeft Blonk Consultants een verkennende studie uitgevoerd gericht op het ontwikkelen van een aanpak om reducties op het gebied van broeikaseffect en het gebruik van meer duurzame grondstoffen te bevorderen. Onderdeel van deze studie is een verkenning bij twee Zeeuwse MKB bedrijven, Meatless en Geuze Metaalconserveren BV.

Landbouw en klimaat in Brabant

Blonk Consultants heeft samen met CLM in opdracht van de stuurgroep LIB en de provincie Noord Brabant de broeikasgasemissies in de Brabantse landbouw geïnventariseerd. Met 5,5 Mton heeft de Brabantse landbouw een aandeel van 20% in de broeikasgasemissie van de Nederlandse landbouw.

Milieuanalyse vleesproducten

Gezamenlijk met Pré is voor de consumentenbond het milieueffect van een aantal vleessoorten in kaart gebracht. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de diverse vleessoorten. Vleeskoeien hebben een aantal belangrijke milieutechnische nadelen zoals de relatief lage voederconversie en de methaanemissie uit het maagdarm kanaal. Deze eigenschappen gelden ook voor melkkoeien maar omdat hier vlees een bijproduct is scoort dit rundvlees weer relatief goed. Verschillen tussen biologisch en reguliere productie blijken kleiner te zijn dan tussen de verschillende diersoorten.

Monitoring van duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse varkenshouder

Het duurzaamheidsvraagstuk voor de Nederlandse varkenshouder is te rubriceren naar vier aandachtsvelden:

 • Bijdragen aan een duurzaam varkensproduct vanuit het perspectief van de Nederlandse (West-Europese) burger/consument.
 • Bijdragen aan een ‘schoon’ bedrijf passend in de Nederlandse regio.
 • Bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling (regionaal, nationaal en internationaal)
 • Realiseren en in stand houden van een bedrijfseconomisch ‘gezond’ bedrijf.

In een uitgebreide studie in samenwerking met WUR LEI en WUR ASG en in opdracht van de Provincie Noord Brabant zijn voor deze vier aandachtsvelden prestatie-indicatoren ontwikkeld en is het Milieukeur initiatief getoetst.

Herziening van de milieukeureisen voor varkens 2004/2005

In 2005 is het Milieukeur certificatieschema voor varkens aangepast op basis van de inzichten die verkregen zijn in het project “Monitoring van duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse varkenshouder”. Ten opzichte van het oude schema is een aantal vernieuwingen doorgevoerd in de opzet. Naast de set van verplichte milieunormen zijn er meetlatten ontwikkeld voor milieu en dierenwelzijn die de gelegenheid bieden om op een palet van maatregelen te scoren. Door deze meetlatten worden de varkenshouders gestimuleerd extra te presteren maar ze kunnen daarbij focussen op bij hun passende innovaties.

Duurzaam bier, visiedocument Gulpener

Gulpener staat bekend als een bedrijf dat excelleert op MVO gebied. In samenwerking met Natuur en Milieu en de Limburgse Milieufederatie is onderzocht in hoeverre de Gulpener productieketen nog mogelijkheden biedt voor duurzaamheidsinnovatie en hoe maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in het verbreden van een MVO initiatief zoals Gulpener.

Analysedocument Economie Light Laurus/Super de Boer

Laurus/ Super de Boer anno 2003 is doorgelicht op energiegebruik en broeikaseffect in de keten en op het landgebruik en pesticidengebruik van het assortiment. Vervolgens is gekeken naar mogelijkheden om de milieuprestaties van het assortiment te verbeteren. Dit document is een van de bouwstenen geweest om een langlopend samenwerkingsproject te formuleren allereerst met Stichting Natuur en Milieu en Oxfam Novib en later met Transforum en kennisinstellingen zoals de WUR en de Erasmus Universiteit.

Milieueffectbepaling MIA/VAMIL Cluster Groen Label kassen

Voor het milieujaarverslag MIA/VAMIL 2002 is op verzoek van het ministerie van VROM door Blonk Consultants een raming gemaakt van de milieueffecten van de aangemelde investeringen voor de Groen Label Kas (kortweg effectraming). De maximale primaire energiebesparing bedraagt voor de in 2001 aangemelde kassen naar schatting 50-63 miljoen aardgasequivalenten per jaar, corresponderend met 90.000-113.000 ton CO2 uitstoot. Voor de meldingen in 2002 wordt de besparing op maximaal 106-133 miljoen aardgasequivalenten per jaar geraamd, ofwel 192.000-240.000 ton CO2/jaar.