Algemene voorwaarden 

Mérieux NutriSciences | Blonk - Algemene voorwaarden voor diensten

Deze Algemene Voorwaarden inclusief de Bijlage AV (gezamenlijk de "AV") zijn van toepassing op de relatie tussen Blonk Agri-Footprint B.V. of Blonk Milieu Advies B.V. of Blonk Sustainability Tools B.V. ("Blonk") die deel uitmaakt van de Mérieux Nutrisciences Group  en de Klant ("Klant") voor de levering van bepaalde Diensten (zoals hieronder gedefinieerd). De AV omvatten en incorporeren hierbij door middel van verwijzing alle Bijlage AV die zijn vermeld in de toepasselijke Offerte of anderszins redelijkerwijs geacht zouden kunnen worden van toepassing te zijn op de Diensten op grond van de daarin vermelde beschrijving van de Diensten.

1. Definities

"Bijlage T&C's" betekent elke bijlage bij deze AV (gezamenlijk de "Bijlage T&C's") waarin aanvullende voorwaarden worden beschreven die van toepassing zijn op de specifieke Diensten die in die Bijlage T&C's worden geïdentificeerd en waarvoor een offerte is gecontracteerd.

"Toepassingsdashboard" betekent een online gebruikersinterface die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een Softwareapplicatie en om Klantinformatie te ordenen en weer te geven die wordt gegenereerd door, geüpload naar of opgeslagen in een Softwaresysteem.

"Applicatieplatform" betekent het hostsysteem, internetinfrastructuur en dienstenplatform en alle andere communicatiesystemen, netwerkverbindingen en interfacing mogelijkheden die door Blonk worden gebruikt om de levering van een Software Applicatie mogelijk te maken.

"Gebied van herkomst" betekent het land of de aangesloten groep van landen voor de doeleinden van de toepasselijke Privacywetgeving waar de Klant zich bevindt of van waaruit alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt of afgehandeld in verband met de Diensten afkomstig zijn of voor het eerst worden geüpload of anderszins overgedragen aan Blonk.

"Vorderingen" betekent alle vorderingen, eisen, kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria) of andere rechtszaken, gezamenlijk.

"Contract" betekent de overeenkomst voor Diensten tussen Blonk en Klant bestaande uit als een ondeelbaar geheel van (i) deze AV (inclusief alle van toepassing zijnde Bijlage AV) en (ii) de Offerte, en, indien van toepassing, alle specificaties waarnaar wordt verwezen of die daarin zijn opgenomen.

"Crisissituatie" betekent elk incident of reeks van incidenten met betrekking tot de kwaliteit van de producten of diensten van de Klant of de integriteit van zijn productiefaciliteiten en processen die buiten de schuld van Blonk een verstoring of andere significante negatieve impact op de activiteiten van de Klant veroorzaken of waarschijnlijk zullen veroorzaken.

"Klant Inhoud" betekent gegevens, rapporten, testresultaten, certificaten, documenten, protocollen, methoden, monsters, materialen of andere informatie die aan Blonk is verstrekt in welke vorm dan ook of geüpload naar een Software Systeem door of namens de Klant, maar uitdrukkelijk exclusief Vertrouwelijke Informatie van Blonk.

"Databank": een verzameling gegevens, informatie of andere onafhankelijke elementen, systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk.

"Deliverables" betekent het resultaat van enige door Blonk verrichte Diensten (met uitzondering van de levering van Software Applicaties of de Database inclusief de data daarvan).

"Ontwikkelingen" betekent een wijziging, verbetering of update van een Softwaresysteem.

"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent octrooien, octrooiaanvragen of afgeleide rechten, gebruikscertificaten, auteursrechten (met inbegrip van dergelijke rechten op computersoftware en datasets), databankrechten, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, handelsnamen, handelsgeheimen, methoden, ontwerpen, knowhow, domeinnamen, softwareverwante rechten en andere eigendomsrechten.

 

 

"Wetten" betekent alle internationale, federale, staats- en lokale wetten, regels en voorschriften.

"Procesondersteuning" betekent elk van de volgende acties ondernomen door Blonk anders dan in de normale gang van zaken van het uitvoeren van de Diensten zoals voorzien onder het Contract: bekendmakingen doen, documenten of records of certificeringen verstrekken of indienen, getuigenis afleggen, andere materialen of analyses produceren (met inbegrip van Deliverables en Service Rapporten), of ondersteuning bieden of anderszins betrokken raken bij een geschil met een derde partij, rechtszaak, onderhandeling, gouvernementeel of administratief proces of procedure of andere transactie.

"Offerte" is elk schriftelijk (project) voorstel, aanbod of overeenkomst waarin de specifieke Diensten die door Blonk of haar agenten aan de Klant worden geleverd redelijk gedetailleerd worden beschreven.

"Privacywetgeving" betekent alle toepasselijke Wetgeving met betrekking tot de verwerking en behandeling van persoonsgegevens in alle relevante rechtsgebieden, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679.

"Bewaartermijn" betekent de periode die begint op de datum waarop de Diensten worden uitgevoerd en die vijf (5) jaar daarna voortduurt, of de periode die anderszins door de toepasselijke Wet wordt vereist voor het bewaren van gegevens met betrekking tot de Diensten.

"Servicerapport" betekent de overeengekomen vorm waarin Leveringen door Blonk aan Klant worden geleverd.

"Diensten" betekent de door Blonk of haar agenten aan de Klant te leveren diensten op grond van de Overeenkomst, waaronder mede kan worden verstaan het door Blonk verschaffen van toegang tot en gebruik van de Software en/of Database.

"Software" is een georganiseerde en gestructureerde reeks instructies of symbolen, direct of indirect, die in staat is om een vooraf gedefinieerde functie, taak of resultaat uit te voeren of te verkrijgen door middel van een elektronisch informatieverwerkingssysteem. De term Software identificeert elke firmware, broncode, protocol, ontwikkelkit, bibliotheek, documenten, standaard, vorm, architectuur, taal met betrekking tot de genoemde Software.

"Softwareapplicatie" betekent de Software en de bijbehorende Database.

"Softwaresysteem" betekent gezamenlijk elke Softwareapplicatie, het bijbehorende applicatiedashboard en applicatieplatform.

"Aanbieders van Inhoud van Derden" betekent alle personen of entiteiten die door de Klant gemachtigd zijn om Inhoud van de Klant te leveren.

2. Toepassingsgebied

2.1 Klant stemt ermee in dat wanneer Klant een Offerte ondertekent (inclusief elektronische handtekening) of indient of anderszins Blonk gebruikt of inschakelt om Diensten te leveren, zoals de context vereist, er een Overeenkomst tot stand komt tussen Klant en Blonk voor de levering van de Diensten, en de levering van de Diensten zal uitsluitend worden beheerst door deze Indien van toepassing kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot het gebruik door Klant van Software of de Database inclusief eventuele data. Deze licentievoorwaarden zijn te vinden in de Bijlage Digitale Hulpmiddelen.

2.2 Alle Offertes tussen Klant en Blonk zijn onherroepelijk, tenzij Blonk schriftelijk, waaronder begrepen per email, anders overeenkomt.

2.3 Indien een Offerte om welke reden dan ook niet door de Klant is ondertekend, is Blonk gerechtigd aan te nemen dat een geldige Overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van de Offerte tot stand is gekomen wanneer enig gedrag van de Klant of agenten van de Klant de aanvaarding van de Offerte en het bestaan van de Overeenkomst erkent, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het door de Klant of haar leveranciers verstrekken van monsters of toegang tot monsters, faciliteiten of andere materialen aan Blonk voor analyse, (ii) acceptatie door de Klant van de uitvoering van enige Dienst door Blonk ten behoeve van de Klant, (iii) uitvoering door de Klant van enige registratie- of inloghandelingen die nodig zijn voor toegang tot of gebruik van de Software Applicaties, en/of betaling door de Klant van de in de Offerte omschreven servicekosten.

2.4 Eenmaal tot stand gekomen, vervangt de Overeenkomst alle onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met hetzelfde doel tussen de Klant en Blonk. In het geval van enige tegenstrijdigheid, (i) prevaleert de Offerte boven de Bijlage voor Digitale Tools indien van toepassing of Bijlage voor Consultancy diensten, (ii) en prevaleert de Bijlage voor Digitale Tools of Bijlage voor Consultancy diensten boven deze algemene voorwaarden. Voor alle duidelijkheid, in geen geval zullen de standaardvoorwaarden van de Klant (indien van toepassing) die zijn gehecht aan, gevoegd bij of waarnaar wordt verwezen in een Offerte, inkooporder of ander document de Overeenkomst beheersen of op enigerlei wijze bindend zijn voor Blonk.

2.5 Niets in deze AV belet Blonk om diensten die vergelijkbaar zijn met de Diensten te leveren aan andere klanten, met inbegrip van potentiële concurrenten van de Klant.

3. Blonk Zorgstandaard

3.1 Blonk zal de Diensten op professionele wijze uitvoeren, met gebruikmaking van een redelijke mate van zorgvuldigheid en vakkundigheid en zorgvuldigheid zoals verwacht wordt van een professional die diensten van vergelijkbare aard als de Diensten en onder vergelijkbare omstandigheden uitvoert, in overeenstemming met toepasselijke praktijken, Wetten en specificaties die door beide partijen zijn goedgekeurd.

3.2 De reikwijdte van de Diensten omvat alleen gebieden die uitdrukkelijk worden genoemd in het Contract. Derhalve oefent Blonk haar plicht tot advies, indien nodig, alleen uit in strikte overeenstemming met de bepalingen van het Contract.

3.3 Blonk verklaart en garandeert dat zij een naar behoren geregistreerd bedrijf is en het volledige recht en de volledige bevoegdheid heeft om het Contract aan te gaan en door het Contract te worden beheerst.

4. Servicerapporten en deliverables

4.1 Na voltooiing van de Diensten of anderszins in overeenstemming met het leveringsschema dat is opgenomen in de toepasselijke Offerte, levert Blonk Producten en Serviceverslagen aan de Klant in overeenstemming met het standaardformaat en de leveringsmethode van Blonk, of zoals anders vermeld in de Offerte. Communicatie van Leveringen en Servicerapporten via e-mail, of een andere Software Applicatie, via het online informatieportaal van de Klant, of via andere digitale middelen die tussen partijen zijn overeengekomen, gelden als geldige levering van deze Leveringen en Servicerapporten vanaf de datum waarop deze informatie is verzonden, gepost of anderszins verzonden door Blonk.

4.2 Zodra een Servicerapport volledig is betaald en beide Partijen het Contract hebben ondertekend (inclusief elektronische handtekening), wordt de Klant eigenaar van de Intellectuele Eigendomsrechten van Blonk die specifiek voor het Servicerapport zijn gecreëerd. De bovengenoemde overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten geldt onverminderd artikel 13 van deze AV. Dit houdt in dat Opdrachtgever geen rechten heeft op enige van Blonk's Software, Database inclusief data en/of Software Systeem of enige achtergronddata gebruikt voor het Servicerapport. Dergelijke achtergrondgegevens kunnen deel uitmaken van de bijlage van het Servicerapport en Blonk verleent Opdrachtgever een licentie om deze gegevens te gebruiken conform de in de Offerte en/of het Servicerapport omschreven gebruiksdoeleinden.

4.3 Elk Servicerapport of Deliverables geleverd door Blonk wordt uitsluitend geleverd ten behoeve van de Klant. Geen enkel Service Rapport mag door Opdrachtgever worden gedistribueerd of gereproduceerd anders dan in zijn geheel, en Opdrachtgever zal op geen enkel moment een verkeerde voorstelling geven van de inhoud van een Service Rapport, Deliverables, of andere informatie ontvangen van of met betrekking tot Blonk of haar werkzaamheden ten behoeve van, of haar relatie met Opdrachtgever. Klant mag Service Rapporten alleen gebruiken in het kader van Blonks projectvoorstel als onderdeel van de Offerte. Klant erkent dat Blonk niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden door Klant of een van haar agenten voor enige schade of kosten als gevolg van interne of publieke bekendmaking en/of reclame door Klant of haar agenten voor haar producten of diensten in relatie tot de Deliverables en Service Rapporten die niet vallen onder de reikwijdte van Blonk's projectvoorstel als onderdeel van de Offerte, via welk medium dan ook.

4.4 Blonk zal Deliverables zoals Service Rapporten alleen communiceren aan door Klant aangewezen personen en/of entiteiten (waaronder derden), tenzij bekendmaking anders is vereist door de wet of door toepasselijke regelgevende en/of certificerende instanties. Blonk is gerechtigd ervan uit te gaan dat de aangewezen personen en/of entiteiten bevoegd zijn om Producten zoals Service Rapporten te ontvangen totdat Blonk schriftelijk van het tegendeel in kennis wordt gesteld.

4.5 Behoudens de toepasselijke servicekosten zoals uiteengezet in artikel 10.3 hieronder, zal Blonk op verzoek van de Klant een eerder aan de Klant geleverd servicerapport opnieuw uitbrengen of wijzigen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen beperkt blijven tot correcties of updates van door de Klant verstrekte achtergrondinformatie die de Producten op geen enkele wijze wijzigen of anderszins beïnvloeden.

5. Disclaimers

5.1 De Deliverables en Service Rapporten zijn bedoeld voor gebruik door personen met professionele vaardigheid en opleiding in de interpretatie van dergelijke informatie. De Service Rapporten, Deliverables of andere resultaten van Diensten geleverd door Blonk kunnen hulpmiddelen zijn om de Klant te helpen bij de naleving van regelgeving of andere juridische kwesties, maar Blonk treedt niet op als juridisch adviseur van de Klant, en niets in dergelijke Service Rapporten en Deliverables en andere resultaten van de Diensten is bedoeld als juridisch advies of de juridische opinies van Blonk. Blonk verwerpt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en de Klant doet hierbij afstand van en ontslaat Blonk, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers van enige en alle aansprakelijkheid als gevolg van de interpretatie en/of het gebruik door de Klant van enige Deliverables of Service Rapporten die naar behoren werden geleverd door Blonk in overeenstemming met het Contract of het gebruik of niet-gebruik door de Klant van enig Applicatie Platform en alle gegevens of informatie in verband daarmee.

5.2 Deliverables en Service Rapporten zijn, indien van toepassing, alleen gebaseerd op de informatie, materialen, faciliteiten en operaties die de Klant of haar leveranciers zoals Derde Aanbieders van Inhoud aan Blonk leveren of beschikbaar stellen, en Blonk is niet aansprakelijk (i) voor eventuele fouten, tekortkomingen of omissies in enige aan de Klant geleverde Diensten die zijn gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie die aan Blonk is verstrekt, of (ii) voor toepassing van de Deliverables op andere producten, materialen, faciliteiten of operaties die niet aan Blonk beschikbaar zijn gesteld.

5.3 De te leveren prestaties zijn niet vooraf bepaald of zeker. De Producten zijn afgeleid van wetenschappelijke experimenten, methoden, aannames, processen, observaties, berekeningen en andere analyses, elk met een onbekende uitkomst. Blonk garandeert niet, expliciet of impliciet, dat de Producten het specifieke door de Klant gewenste resultaat zullen weerspiegelen of voldoen aan vereiste acceptatiedrempels of andere kwaliteitscriteria die door de Klant zijn vastgesteld voor zijn producten en/of bedrijf, en Blonk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet voldoen van de Producten aan dergelijke verwachtingen van de Klant.

5.4 Klant stemt ermee in dat Blonk zich het recht voorbehoudt om Klant op te dragen een passende disclaimer tekst, zoals verstrekt door Blonk, toe te voegen aan de aan haar klanten ter beschikking te stellen Diensten, zoals Software of Service Rapporten. De disclaimer tekst wijst de klanten van de Klant er onder meer op dat de Software Applicatie, Software en Database met inbegrip van de gegevens in de juiste context moeten worden gebruikt en dat bepaalde randvoorwaarden en beperkingen van toepassing zijn als gevolg van de gebruikte wetenschappelijke methoden, aannames en het gebruik van indicatieve resultaten, en dat Blonk niet aansprakelijk kan worden gesteld met betrekking tot het gebruik van de Software Applicatie, Software en Database met inbegrip van de gegevens.

5.5 Klant zal zich houden aan alle toepasselijke wetten, protocollen, richtlijnen en ander beleid en goede praktijken wanneer zij communiceert of claims maakt, zoals ecologische voetafdruk of duurzaamheidsclaims, met betrekking tot de Leveringen en Dienstenrapporten. Blonk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke communicatie. Het is Klant niet toegestaan om expliciet of impliciet te verwijzen naar Blonk als partner, of anderszins te impliceren dat Blonk producten of diensten van Klant onderschrijft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blonk.

6. Erkenningen en verplichtingen van de klant

6.1 De klant bevestigt dat:

(i)    het volledige recht en de volledige bevoegdheid heeft om het Contract aan te gaan en erdoor te worden beheerst;

(ii)   beschikt over voldoende en redelijke commerciële kennis en ervaring met betrekking tot alle Wetten die verband houden met haar producten en activiteiten, en de Klant voldoet in wezen aan alle toepasselijke Wetten;

(iii)  alle Klantinhoud die aan Blonk moet worden verstrekt in verband met de Overeenkomst vrij is van enig risico zoals computervirussen of andere schadelijke en/of illegale inhoud en geen inbreuk maakt en zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of toepasselijke wetgeving; en

(iv)  Klant heeft alle noodzakelijke autorisaties, toestemmingen, goedkeuringen en wettelijke rechten om de Klant Inhoud te leveren voor gebruik door Blonk en opslag in een van toepassing zijnde Software Systeem.

6.2 De Klant aanvaardt alle risico's, kosten en verantwoordelijkheid voor en elke wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met (i) de naleving door de Klant en zijn producten en activiteiten en de naleving door alle Derde Aanbieders van Inhoud van alle toepasselijke Wetten, (ii) alle beslissingen over welke Diensten nodig zijn in verband met de producten of activiteiten van de Klant, (iii) het gebruik door de Klant van de Producten, Service Rapporten of Software Applicaties, (iv) de implementatie door de Klant van enige actie, inclusief het terugtrekken of terugroepen van producten op basis van de Producten, inclusief tussentijdse of voorlopige Producten, en (v) alle Inhoud van de Klant.

6.3 Klant zal Blonk's werknemers, agenten en vertegenwoordigers toegang verlenen tot haar faciliteiten en computersysteem zoals nodig is om de Diensten uit te voeren en is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werkplek en werkomstandigheden. Gevaarlijke of giftige materialen waaraan Blonk's werknemers, agenten of vertegenwoordigers kunnen worden blootgesteld tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen door de Klant naar behoren worden opgeslagen en gelabeld in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.

7. Beheer van klantencontent en -materiaal

Binnen een redelijke termijn na indiening van een schriftelijk verzoek (waaronder per e-mail) door de Klant zal Blonk alle in haar bezit zijnde Klantinhoud die door de Klant is geüpload en opgeslagen in een Software Systeem aan de Klant leveren, onder betaling van de daaraan verbonden vergoedingen. Blonk heeft het recht om alle Service Rapporten en Deliverables en andere Klant Content en records met betrekking tot de Diensten in haar bezit te vernietigen of anderszins van de hand te doen, indien deze materialen niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of Blonk wetenschappelijke onderzoeksverplichtingen heeft om deze materialen te bezitten.

8. Levering, prestatieschema's en doorlooptijden

8.1 Leveringsdata, uitvoeringsschema's en mijlpalen en andere doorlooptijden voor Diensten zijn zoals gespecificeerd in de Offerte.

8.2 Elke vertraging waarvoor de Klant verantwoordelijk is, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertragingen in de levering aan Blonk van materialen of informatie die nodig is voor de uitvoering van Diensten, het niet tijdig communiceren van eisen voor Blonk personeel dat op locatie Diensten uitvoert, late betaling van vergoedingen hieronder, of ander gebrek aan adequate medewerking, ontslaat Blonk van elke mogelijke verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot turnaround, schema's, mijlpalen, of levertijden.

8.3 Ten minste zeven (7) dagen voor elk gepland bezoek van Blonk personeel aan een faciliteit van de Klant, zal de Klant Blonk op de hoogte stellen van alle van toepassing zijnde gezondheidsonderzoeken, vaccinaties of andere persoonlijke welzijnseisen, beperkingen of restricties voor bezoekers op locatie; op voorwaarde echter dat als de Klant is onderworpen aan een overheidsmandaat om dergelijke eisen te implementeren binnen een periode van minder dan zeven (7) dagen, zal de Klant Blonk zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van dergelijke eisen. Indien de Klant dergelijke informatie niet tijdig aan Blonk doorgeeft, en Blonk als gevolg daarvan niet in staat is om gekwalificeerd personeel dat voldoet aan de eisen van de Klant naar de locatie van de Klant te sturen op de geplande datum, zal Blonk op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor gemiste deadlines of doorlooptijden als gevolg van een dergelijk vertraagd locatiebezoek.

9. Crisisbeheersingsdiensten en andere ondersteuning

9.1 Indien de Klant een Crisissituatie ervaart en de hulp van Blonk inroept om een dergelijke Crisissituatie te beheersen of anderszins aan te pakken, zal Blonk bepaalde van haar personeelsleden aanwijzen die expertise hebben op het relevante gebied om (i) prioritaire toegang voor de Klant tot de toepasselijke Diensten aangeboden door Blonk te faciliteren (ii) te voorzien in Deliverables van dergelijke Diensten en andere updates en rapporten aan de Klant zoals nodig gedurende de Crisissituatie, en/of (iii) te voorzien in andere deskundige begeleiding, advies en analyse zoals Blonk gekwalificeerd is om te voorzien om de Klant te helpen bij het oplossen van de Crisissituatie. Dergelijke diensten worden geacht buiten de in de Offerte vermelde Diensten te vallen en zijn onderworpen aan aanvullende vergoedingen zoals gespecificeerd in artikel 10 hieronder.

9.2 Indien, om welke reden dan ook anders dan een onjuiste uitvoering door Blonk van de Diensten, de Klant Blonk verzoekt of anderszins veroorzaakt (inclusief bij wijze van wettelijke verplichting) om enige vorm van Procesondersteuning te leveren, dan behoudt Blonk zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van de Klant zoals uiteengezet in artikel 10 hieronder.

10. Vergoedingen en kosten

10.1 Alle vergoedingen voor de Diensten worden vermeld in de Offerte, tenzij door de partijen schriftelijk (inclusief per e-mail) anders is overeengekomen.

10.2 Indien de looptijd van de Offerte langer is dan een kalenderjaar en tenzij anders vermeld in de Offerte, behoudt Blonk zich het recht voor om vergoedingen, prijzen voor extra activiteiten, en/of reis- en verblijfstarieven op jaarbasis te verhogen, met ingang van de eerste dag van het tweede kalenderjaar van de looptijd op basis van kosten en handelsomgeving.

10.3 Tenzij anders vermeld in de Offerte, zijn alle prijzen voor de Diensten uitgedrukt in euro's en zijn alle te betalen bedragen exclusief belasting en worden deze vermeerderd met btw tegen het op de factuurdatum geldende tarief.

10.4 Na voorafgaande kennisgeving aan de Klant, kunnen de prijzen worden verhoogd tijdens de uitvoering van de Diensten in geval van wijziging van de toepasselijke regelgeving, industriestandaarden, stijging van de kosten van computer- en hostingdiensten, alsmede energieverbruik, of andere factoren buiten de controle van Blonk die resulteren in een stijging van de kosten voor het leveren van de Diensten.

10.5 De Klant is verantwoordelijk voor alle volgende kosten en uitgaven, voor zover van toepassing, ongeacht of deze zijn gespecificeerd in de Offerte:

(i)      Alle kosten, bankkosten of andere servicekosten in verband met internationale geldovermakingen;

(ii)     Indien de Klant verlangt dat Blonk facturen indient via een derde partij factureringssysteem, alle kosten verbonden aan het gebruik door Blonk van een dergelijk systeem

(iii)    Alle redelijke kosten gemaakt door Blonk voor vernietiging, retournering, en/of overdracht van monsters en andere Klantinhoud, vertrouwelijke informatie, en andere records verstrekt in verband met de Diensten, en Blonk zal dergelijke kosten factureren aan de Klant

(iv)    Eventuele opslagkosten in het geval dat de Klant opslag nodig heeft van Klantinhoud of andere documenten die zijn verstrekt in verband met de Diensten na de standaard bewaartermijn van Blonk

10.6 Elke heruitgifte of wijziging van een Service Rapport op verzoek van de Klant in overeenstemming met artikel 4.5 hierboven kan door Blonk worden gefactureerd tegen een redelijk tarief naar eigen goeddunken te bepalen door Blonk. 

11. Betalingsvoorwaarden

11.4 Tenzij anders vermeld in de toepasselijke Offerte, zal de Klant Blonk betalen voor de uitvoering van de Diensten en alle daarmee samenhangende kosten in overeenstemming met de facturen van Blonk, die binnen dertig (30) dagen na factuurdatum moeten worden betaald. Indien de Klant een factuur niet binnen vijftien (15) dagen voor de vervaldatum betwist, wordt dit beschouwd als aanvaarding door de Klant van het totale bedrag van die factuur. Er worden geen kortingen verleend voor vroegtijdige betaling, en de Klant is niet gerechtigd om de betaling van gefactureerde bedragen te verminderen met bedragen die Blonk aan de Klant verschuldigd is.

11.5 Elk saldo dat onbetaald blijft na de vervaldatum kan automatisch, zonder herinnering of voorafgaande kennisgeving, onderworpen worden aan servicekosten voor een bedrag dat gelijk is aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente financieringsverrichting, vermeerderd met tien procent (10%), en dat zal lopen vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot de betaling. In geen geval zullen deze kosten hoger zijn dan het tarief dat is toegestaan door de toepasselijke Wetgeving. Daarnaast betaalt de Klant een vast tarief voor terugvordering van veertig (40) euro onverminderd het recht van Blonk om alle uitstaande bestellingen op te schorten en een aanvullende terugbetaling te vragen indien de werkelijke terugvorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van dit vast tarief.

11.6 Het niet betalen door de Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum wordt beschouwd als een verzuim onder deze AV, en alle door de Klant verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande kennisgeving, en Blonk kan, naar eigen goeddunken, het Contract en alle uitstaande Offertes uitstellen, opschorten of beëindigen. Indien gerechtelijke stappen of incassoprocedures nodig zijn om de betalingsverplichtingen van de Klant af te dwingen, is de Klant aansprakelijk voor de incassokosten van Blonk, inclusief de kosten van het incassobureau, gerechtskosten en advocaatkosten.

11.7 Blonk behoudt zich het recht voor om op elk moment gedurende het Contract van de Klant te verlangen dat deze informatie verstrekt over zijn solvabiliteit en/of voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van het Contract. Indien de Klant op een dergelijk verzoek geen bevredigende informatie of zekerheid verstrekt, kan Blonk, naar eigen keuze, verdere uitvoering van Diensten uitstellen of opschorten of het Contract en/of uitstaande Offertes beëindigen.

12. Vertrouwelijkheid

12.1 Alle informatie van welke aard dan ook, besproken of openbaar gemaakt, schriftelijk (inclusief per e-mail), mondeling of visueel, door Blonk en/of Klant, als onderdeel van de onderhandeling of uitvoering van het Contract of het Contract zelf, met inbegrip van deze AV, zijn onderworpen aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen zoals hierin uiteengezet voor de duur van het Contract en de vijf (5) jaar na beëindiging om welke reden dan ook. De vertrouwelijke informatie van Blonk omvat uitdrukkelijk, zonder beperking, Blonk's Database en gegevens uit deze Database, de Software Systemen, alle know-how en de Intellectuele Eigendomsrechten die daarmee verband houden. De inhoud van een door Blonk verstrekt Service Rapport of Deliverables is vertrouwelijke informatie van de Klant. Klant erkent dat de Database en Software Toepassingen handelsgeheimen zijn.

12.2 Onverminderd het recht van Blonk om de Klantinhoud te gebruiken onder deze AV, mag geen van beide partijen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (inclusief per e-mail) van de andere partij, de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken aan een derde partij, anders dan haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers, adviseurs, onderaannemers, filialen, werknemers of agenten of accreditatie-instantie die een noodzaak hebben om te weten voor het doel van het Contract en die gebonden zijn door verplichtingen die in wezen gelijk zijn aan die hierin vermeld.

12.3 In het geval dat een van de partijen verplicht wordt door verplichte rapportageverplichtingen, toepasselijke wet- of regelgeving of door een juridisch proces om vertrouwelijke informatie vrij te geven, zal deze partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijk verzoek, tenzij anderszins verboden.

12.4 Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, geeft de Klant Blonk toestemming om in haar vertrouwelijke bestanden te bewaren (a) een hard copy van vertrouwelijke informatie verstrekt door de Klant en/of een kopie van eventuele notities, rapporten of samenvattingen geschreven door Blonk met vertrouwelijke informatie van de Klant, uitsluitend voor archiveringsdoeleinden of zoals vereist door intern compliance beleid of zoals voorgeschreven door wetenschappelijk onderzoek, en (b) vertrouwelijke informatie in elektronische vorm waarvoor extractie en verwijdering uit het systeem van Blonk moeilijk of technisch onmogelijk is.

13. Intellectueel eigendom

13.1 Tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen, verwerven partijen geen eigendomsrechten op enig Intellectueel Eigendom dat door een partij wordt gebruikt in verband met de Diensten. Behoudens voor zover specifiek uiteengezet in deze AV of in een Offerte, wordt geen enkel recht op licentie, expliciet noch impliciet, verleend met betrekking tot enig Intellectueel Eigendom nu of in de toekomst in eigendom of beheer van Klant of Blonk, en onder geen enkele omstandigheid zal Klant rechten hebben in of op enige Software, Database met inbegrip van gegevens en/of Software Systeem van Blonk. Partijen behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend op grond van deze Overeenkomst of een Offerte.

13.2 Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blonk (i) gebruik maken van Blonk's naam, handelsmerken of logo; (ii) gebruik maken van een Applicatie, Deliverables of Service Rapport op een wijze die schade kan toebrengen aan Blonk's reputatie en/of haar bedrijf; of (iii) gebruik maken van trainingsmateriaal dat aan Klant wordt gegeven en waarvan Blonk de Intellectuele Eigendomsrechten behoudt voor commerciële doeleinden.

13.3 Klant zal gegevens uit Blonk's Database niet openbaar maken. Klant zal gegevens uit Blonk's Database vertrouwelijk houden ten opzichte van derden omdat deze gegevens bedrijfs- en fabricagegegevens betreffen die vertrouwelijk aan Klant zijn verstrekt, in de zin van nationale wetgeving met betrekking tot openbaarheid van documenten. Indien Klant een verplichting heeft tot publicatie van deze gegevens in geval van een dwingende wetsbepaling of een gerechtelijk bevel, dan zal Klant voor publicatie eerst overleggen met Blonk om Blonk te vragen of publicatie al dan niet verplicht is. Klant zal ervoor zorgen dat haar relevante personeelsleden op de hoogte zijn van deze regeling.

13.4 Klant zal de Diensten van Blonk, zoals de Database van Blonk niet gebruiken om kunstmatige intelligentie te trainen, bijvoorbeeld om algoritmen of machine learning modellen te ontwikkelen. Uitzonderingen of beperkingen voor tekst en data mining door de Klant zijn niet van toepassing op de Diensten en Blonk behoudt zich uitdrukkelijk al haar rechten voor met betrekking tot haar Diensten, met inbegrip van haar Software, Database en Software Applicatie.

13.5 De Klant zal Blonk's of haar accreditatie-instellingen, licentiegevers of leveranciers handelsmerken, merken, logo's, auteursrechten en/of handelsmerken aanduidingen of merken, of andere eigendomsindicatoren niet wijzigen of verwijderen van Service Rapporten of andere rapportformulieren, splash of display schermen, printpagina's, of andere vormen van opgehaalde gegevens of displays van een Software Systeem. In het bijzonder zal geen enkel Service Rapport zodanig worden gewijzigd dat een accreditatie instelling handelsmerk, dat daarop voorkomt wordt gescheiden van de Blonk naam.

13.6 Blonk en/of haar derde leveranciers en licentiegevers behouden te allen tijde het eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Intellectuele Eigendom met betrekking tot de Applicaties, Applicatieplatforms, Applicatiedashboards, Software en Database en alle uitbreidingen, herzieningen, updates, wijzigingen, aanvullingen, tussenwerken en afgeleide werken daarvan. Van tijd tot tijd kan de Klant informatie aan Blonk verstrekken waarop Blonk zich mede kan baseren voor het ontwerpen, structureren of ontwikkelen van een Ontwikkeling, en de Klant geeft hierbij toestemming aan Blonk voor het gebruik van dergelijke informatie voor het ontwerpen, structureren of bepalen van de omvang van dergelijke Ontwikkelingen. Klant kan geen eigendomsrecht of Intellectuele Eigendomsrechten claimen op dergelijke Ontwikkelingen en dergelijke Ontwikkelingen zijn en blijven het exclusieve eigendom van Blonk.

13.7 Klant geeft Blonk uitdrukkelijk toestemming om het te gebruiken als een commerciële referentie voor marketingdoeleinden van Blonk en, uitsluitend in verband met dergelijke marketingactiviteiten, om de naam en het logo van de Klant kosteloos te gebruiken en te reproduceren in overeenstemming met de specificaties van de Klant; op voorwaarde echter dat de Klant het recht heeft om deze toestemming op elk moment in te trekken om welke reden dan ook of om geen enkele reden. Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook of eerdere intrekking van de toestemming van de Klant, is het Blonk toegestaan om alle gedrukte media te blijven gebruiken die al gedrukt waren voor de beëindiging of intrekking en die een reproductie van de naam en/of het logo van de Klant bevatten. Voor dergelijk gebruik van de naam en/of het logo van de Klant op haar website verplicht Blonk zich deze binnen dertig (30) dagen na het verzoek van de Klant in te trekken.

14. Beperking van aansprakelijkheid

14.1 Tenzij hierin uitdrukkelijk het tegendeel wordt bepaald en voor zover wettelijk is toegestaan, worden alle voorwaarden, bepalingen en garanties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot de verhandelbare kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, de staat van bevredigende kwaliteit, niet-interferentie, nauwkeurigheid van informatieve inhoud, of voortvloeiend uit de gang van zaken, de wet, het gebruik of handelspraktijken) met betrekking tot de Services, een Offerte, deze AV of anderszins afgewezen en uitgesloten, tenzij de uitsluiting van dergelijke garanties in strijd zou zijn met de Toepasselijke Wetgeving of ertoe zou leiden dat enig onderdeel van deze AV nietig wordt verklaard.C of anderszins worden afgewezen en uitgesloten, tenzij de uitsluiting van dergelijke garanties in strijd zou zijn met de Toepasselijke Wetgeving of ertoe zou leiden dat enig onderdeel van deze AV ongeldig zou zijn.

14.2 De in de Offerte beschreven Software Systemen, alsmede eventuele Ontwikkelingen, updates, modificaties en andere materialen en Diensten zullen gedurende een periode gelijk aan de in de gebruikersdocumentatie en/of Offerte van de Software Systemen vermelde garantieperiode voldoen aan de specificaties. De Software Systemen en onderdelen daarvan, alsmede eventuele Ontwikkelingen, updates, wijzigingen en andere materialen, en Diensten zoals Service Rapporten worden aan de Klant geleverd op basis van "as is" en "as available" zonder enigerlei vorm van garantie. Daarnaast stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de toegang tot de Software Systemen beperkt of niet beschikbaar kan zijn tijdens perioden van piekbelasting, upgrades van het Software Systeem, storingen, gepland of ongepland onderhoud of om andere redenen.

14.3 Blonk geeft geen garanties met betrekking tot, en wijst alle aansprakelijkheid af voor, het handelen of nalaten van derden, materialen geleverd door derden licentiegevers, hosts of partners, afspraken met derden, of het gebruik van sites, systemen of Diensten van derden.

14.4 Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, is Blonk's aansprakelijkheid jegens de Klant voor schending van dit Contract, enige geïmpliceerde garanties, of voor nalatigheid of ander wangedrag in de uitvoering van de Diensten of anderszins hieraan gerelateerd, beperkt, naar keuze van de Klant, tot ofwel het opnieuw uitvoeren van de gewraakte Dienst of terugbetaling van de totale vergoeding betaald met betrekking tot dat deel van de Dienst.

14.5 Blonk zal in geen geval aansprakelijk zijn, op welke wijze dan ook, voor enige indirecte, bijzondere, incidentele, bestraffende of gevolgschade of verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van herstel of verlies van zaken, gegevens, inkomsten, winsten, rente, kansen, imago of klanten, geleden door de Klant of een derde partij, hoe dan ook veroorzaakt en gebaseerd op enige theorie van aansprakelijkheid met inbegrip van maar niet beperkt tot, contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of schending van de wet, ongeacht of Blonk is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

15. Schadeloosstelling

De Klant stemt ermee in Blonk, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, agenten, werknemers, vertegenwoordigers en aannemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle Claims die voortvloeien uit of verband houden met (i) de uitvoering van de Diensten in overeenstemming met deze AV of een Offerte; (ii) het gebruik door de Klant van producten of diensten die zijn beoordeeld of geanalyseerd door Blonk; (iii) het gebruik van de Deliverables of Service Rapporten of andere gegevens of analyses geleverd door Blonk hieronder; (iv) alle Klantinhoud met inbegrip van gegevens die de adviseurs, onderaannemers, klanten, filialen, werknemers of agenten van de Klant identificeren; of (v) onbevoegd gebruik van of toegang tot de Software Systemen, met inbegrip van Blonk's Software en Database met inbegrip van de gegevens.

16. Persoonlijke gegevens

16.1 De partijen verbinden zich ertoe persoonsgegevens altijd te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke Privacywetgeving en deze AV. Als een partij van mening is dat een instructie van de andere partij een inbreuk vormt op de Privacywetgeving, dient zij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

16.2 Blonk kan op verzoek van de Klant een overzicht verstrekken van de technische en beveiligingsmaatregelen die zijn genomen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

16.3 Voor verwerkingen met betrekking tot het in stand houden van de commerciële relatie treedt elke partij op als Verwerkingsverantwoordelijke. Voor verwerking als onderdeel van de uitvoering van de Diensten, zal de Klant altijd optreden als Verwerkingsverantwoordelijke en Blonk als Verwerker in overeenstemming met de Privacywetgeving. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de gegevensverwerking met betrekking tot de Inhoud van de Klant, met inbegrip van gegevens die de adviseurs, onderaannemers, klanten, filialen, werknemers of agenten van de Klant identificeren, in overeenstemming is met de toepasselijke Privacywetgeving.

16.4 Beschrijving van de verwerking:

(i)    Doel van de verwerking: Blonk verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de Diensten. Blonk handelt uitsluitend namens en in opdracht van de Klant, op basis van de inhoud van deze Overeenkomst.

(ii)   Beschrijving van de verwerkte persoonsgegevens: achternaam, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, bedrijf, IP-adres.

(iii) Duur van de verwerking: Verwerking vindt plaats gedurende de looptijd van het Contract. Daarnaast worden de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens door Blonk opgeslagen en gearchiveerd voor een periode die gelijk is aan de wettelijke opslagverplichtingen waaraan Blonk is onderworpen.

(iv) Overdracht van persoonlijke gegevens: Blonk zal geen persoonlijke gegevens overdragen aan een land buiten de EU/EAA of het Gebied van Oorsprong, tenzij de Klant uitdrukkelijk schriftelijk (inclusief per e-mail) toestemming heeft gegeven voor een dergelijke overdracht. Niettegenstaande het bovenstaande is Blonk uitdrukkelijk gemachtigd om persoonsgegevens die worden verwerkt onder het Contract over te dragen aan een of meer van haar gelieerde ondernemingen, al dan niet gevestigd binnen het Gebied van herkomst, die betrokken zijn bij de verwerking en meer in het algemeen bij de uitvoering van de Diensten. Gegevensoverdracht buiten het Gebied van herkomst mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met de Privacywetgeving. Klant wordt geïnformeerd dat Blonk gebruik maakt van externe dienstverleners gevestigd in de Verenigde Staten en in andere landen van de Europese Economische Ruimte voor de opslag en hosting van sommige van haar gegevens en de werking van haar CRM.

(v)   Rechten van de betrokkenen: Betrokkenen hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, op rectificatie of verwijdering ervan, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om te worden vergeten, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering). Elk verzoek van de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten met betrekking tot Inhoud van de Klant, met inbegrip van gegevens die de adviseurs, onderaannemers, klanten, filialen, werknemers of agenten van de Klant identificeren, zal door Blonk worden doorgestuurd naar de Klant. Klant kan contact opnemen met dpo@mxns.com voor vragen over Blonk's gegevensverwerkingsactiviteiten.

17. Ethiek en naleving

17.1 Customer represents and warrants that (i) Customer is in material compliance with all applicable (a) export and Privacy Legislation and regulations of any relevant jurisdiction with respect to Customer’s use of any Software Application and the related Software System, and (b) controlled substances Laws and regulations of any relevant jurisdiction, such as the U.U.S. Controlled Substances Act (21 U.S.C. Ch. 13, § 801 e.v.); en (ii) noch de Klant noch, voor zover de Klant weet, enige eigenaar, directeur, functionaris, agent, werknemer, gelieerde onderneming of leverancier van de Klant wordt genoemd op een lijst van geweigerde partijen van de Amerikaanse of Europese overheid. Verder zal de Klant zijn gebruikers of leveranciers niet toestaan om Diensten te ontvangen of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Producten, het Servicerapport of het Softwaresysteem in een land dat onder een embargo valt van de VS of de EU of in strijd met een exportwet of -regelgeving van de VS of de EU.

17.2 Elke partij zal voldoen aan alle toepasselijke anti-corruptie wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de United States Foreign Corrupt Practices Act of de Franse Sapin 2 regelgeving, zoals elk kan worden gewijzigd van tijd tot tijd, en zal zich houden aan de principes die gelden voor relaties tussen zakelijke partners zoals uiteengezet in de Gedragscode geplaatst op https://www.flipsnack.com/merieuxnutrisciences/code-of-conduct-m-rieux-nutrisciences/full-view.html of opvolger Blonk Elke partij stemt ermee in dat zij geen onwettige of ongepaste steekpenningen, smeergeld, betalingen, geschenken of items van waarde heeft ontvangen of aangeboden heeft gekregen van de andere partij in verband met het Contract, met uitzondering van redelijke geschenken en entertainment in de normale gang van zaken.

17.3 In geen geval zal een van de partijen verplicht zijn om in het kader van het Contract enige actie te ondernemen waarvan zij te goeder trouw meent dat deze ertoe zou leiden dat zij in overtreding zou zijn van wetten, regels, verordeningen of voorschriften die op haar van toepassing zijn.

17.4 De Klant stemt ermee in dat hij, zodra hij zich bewust wordt van een schending of potentiële schending van toepasselijke wetten of ethische normen met betrekking tot de Diensten of de relatie tussen de partijen, deze schending onmiddellijk meldt aan Blonk op compliance@mxns.com.

17.5 Indien nodig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zal Blonk samenwerken met lokale, provinciale, federale en internationale overheidsinstanties met betrekking tot de Diensten.

17.6 Niettegenstaande enige andere bepaling in deze AV, kan Blonk onmiddellijk de Overeenkomst beëindigen en/of Diensten weigeren wegens niet-naleving van toepasselijke Wetgeving of in het geval zich een omstandigheid voordoet waarvan Blonk naar eigen goeddunken bepaalt dat deze kan leiden tot schending van toepasselijke Wetgeving of anderszins een materieel risico vormt voor Blonk's bedrijf of reputatie.

17.7 Gedurende de looptijd van het Contract en twee jaar na afloop daarvan zal Blonk niet actief werven voor personeel van de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. Deze niet-wervingsclausule overleeft alle beëindigingen of annuleringen van de Overeenkomst.

18. Algemene voorwaarden

18.1 De Overeenkomst en openstaande Offertes kunnen door Blonk worden beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van dertig (30) dagen (ook per e-mail). Beide partijen kunnen het Contract en alle openstaande Offertes met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van insolventie van de andere partij. Indien het Contract of openstaande Offertes worden beëindigd, zal Blonk volledig worden betaald voor alle verrichte Diensten tot aan de beëindigingsdatum, en zal de Klant worden voorzien van een rapport van de verrichte Diensten voorafgaand aan de beëindiging.

18.2 Klant mag het Contract niet geheel of gedeeltelijk delegeren, toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blonk (inclusief per e-mail). Blonk mag dit Contract te allen tijde toewijzen of overdragen aan een van haar gelieerde ondernemingen, op voorwaarde dat deze gelieerde onderneming Blonk's verplichtingen op grond hiervan overneemt, waardoor Blonk wordt ontheven van alle toekomstige verplichtingen.

18.3 Blonk kan sommige delen van de Diensten uitbesteden aan andere gekwalificeerde derden, op voorwaarde dat deze derden voldoen aan de verplichtingen van Blonk zoals hierin uiteengezet.

18.4 Blonk is niet aansprakelijk voor vertragingen of andere problemen veroorzaakt door overmacht, onvoorziene omstandigheden, naleving van verzoeken van de overheid, wetten, voorschriften, of breuk of storing van apparatuur of apparatuur, of enige andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van Blonk.

18.5 Het is niet de bedoeling dat bepalingen van dit Contract ten goede komen aan, en het mag niet zo worden uitgelegd dat deze bepalingen ten goede komen aan of afdwingbaar zijn door andere derden.

18.6 De relatie tussen de partijen hieronder is die van onafhankelijke aannemer en opdrachtgever en geen van de partijen kan een verbintenis aangaan namens de ander. Er wordt geen partnerschap, joint venture, agentschap of mandaat gecreëerd door de levering van de Services.

18.7 Elke partij houdt op eigen kosten een adequate verzekeringsdekking in stand met betrekking tot haar verantwoordelijkheden onder het Contract.

18.8 Elke wijziging van het Contract gebeurt door middel van een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de partijen. De verplichtingen van artikel 6.1, 6.2 en de artikelen 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15 en 18 blijven ook na beëindiging van de commerciële relatie tussen de partijen bestaan.

18.9 In het geval dat een van de bepalingen van het Contract nietig of ongeldig zijn of worden, worden deze bepalingen geacht te zijn verwijderd uit het Contract en de overige bepalingen blijven geldig en afdwingbaar. Indien Blonk op enig moment geen gebruik maakt van deze bepalingen, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van de latere uitvoering van deze bepalingen.

18.10 Op deze AV en de betrokken Services is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen langs gerechtelijke weg worden beslecht. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Den Haag, Nederland.